Koulutie on myös kotitie

Päivämäärä: 18.9.2018, Kirjoittaja Janne Aso

Toivonlinnantien kevytväylän jatkamisesta on laadittu Kaarinan kaupunginvaltuustossa aloitteet 22.9.2014 ja 5.6.2017, koska kysymyksessä on Ely-keskuksen ylläpitämä tie, niin ei hanke ole edennyt lainkaan. 

Ely-keskus on vastannut kaupungin asiaa koskevaan tiedusteluun seuraavaa: ”Kun investointien toteuttamismahdollisuuksia pohditaan, liikenneturvallisuusvaikutukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä, minkä pohjalta toteutettavia investointeja valitaan. Myös kestäviä liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan enemmän. Kalliimpia investointeja, kuten esim. kiertoliittymiä tai melusuojauksia, ei pystytä pelkästään tienpidon rahoituksella toteuttamaan juuri lainkaan. Viime vuosina toteutetuissa investoinneissa on usein ollut mukana korvamerkittyä erillisrahoitusta, työllisyysperusteista investointitukea tai kunnan rahoitusta.

ELY-keskuksella ei tällä hetkellä ole hankkeita vireillä em. tiellä. Mikäli Kaarinan kaupunki haluaa osallistua rahoittamaan hanketta, niin tällöin ELY-keskus laatii asiasta sopimuksen kaupungin kanssa, ja sopii myös ylläpidosta. 

Aiemmin Ely-keskus osallistui merkittävällä rahoitusosuudessa tiestön ylläpitämiseen ja kevytväylien rakentamiseen. Nyttemmin tilanne on muuttunut ja pääsääntöisesti vastauksena on, että rahaa ei ole ja voitte kaupungin kustannuksella toteuttaa hankkeet.

Toivonlinnan koulun ympäristöön ollaan laatimassa maanomistajan aloitteesta kaupungin toimesta kaavaa, joka mahdollistaisi asumisen laajenemisen. Tämä puolestaan lisäisi entisestään liikennettä kapean ja varsin mutkaisen tieosuuden varrella, jossa ajonopeudet alueen asukkaiden yhteydenottojen mukaan ovat poikkeuksetta sangen kovia ja varsinkin heti taajama-alueen päättymisen jälkeen. Laadittavan kaavan valmistelun yhteydessä on otettava samalla kantaa myös kevytväylän jatkamiseen. Yksiselitteistä on, että erilliskaavoitettavan alueen toteuttaminen vaatii kevyenväylän jatkamisen.

Toivonlinnantien varrella on paljon yritystoimintaa (3 kauppapuutarhaa, vanhustentalo, yms.), Luken-tutkimuslaitos (entinen MTT), yhtenäiskoulu ja paljon asukkaita. Lisäksi päättyvänä tienä kaikki liikenne kulkee tietä pitkin edestakaisin, mikä luonnollisesti lisää tien vilkkautta. Olemassa oleva nykyinen kevytväylä ei palvele niitä Niemenkulman ja Toivonlinnan koulujen oppilaita, jotka asuvat niin lähellä koulua, että eivät saa koulukyytiä, mutta joiden koulutiellä ei ole kevytväylää (Niemenkulmantien risteyksen ja Toivonlinnan välillä). He ovat käytännössä tässä asiassa väliinputoajia. Näiden oppilaiden koulumatka on todella vaarallinen ja varmaankin siitä johtuen näitä lapsia vanhemmat kyyditsevät kouluun ja siten taas lisäävät liikennettä Toivonlinnantiellä. Virallisestikin ainakin Kaarina-lehden uutisoinnin mukaan kyseinen tieosuus on todettu vaaralliseksi.


Kaarinassa tulisikin arvioida tasapuolisesti koulujen ympäristöjen kevytväylien rakentamisen tarve ja nostaa ne arvostuksessa sille tasolle, jolle ne kuuluvat. Sillä onhan lapsissa tulevaisuutemme ja yhtään unohtamatta myöskään kevytväylien merkitystä aikuisväestölle. Kaarinassa Rungon koulun ympäristöön on tänä vuonna aloitettu toteuttamaan Rettigintielle kevytväylää. Makarlantien kevytväylän suunnitelmat on hyväksytty, mutta toteuttaminen ei ole edes päässyt taloussuunnitelmaan ja silti Makarlan alueen kaavojen päivitysten yhteydessä on luotu useita uusia rakennuspaikkoja. Liikenne kasvaa, mutta lasten koulumatkat eivät muutu turvallisemmiksi. Arvopuheista on päästävä arvotekoihin.