Aluevaalit 2022

HUOLENPITOA JOKAISESTA IHMISESTÄ

Näillä teemoilla olin mukana ensimmäisissä Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen aluevaaleissa 23.1.2022, joissa tulin valituksi aluevaltuuston varavaltuutetuksi.

 

Sairastuminen ei katso aikaa eikä paikkaa – Palvelut lähelle ihmistä

Onkin tärkeää, että palvelut ovat laadukkaita ja tehokkaita, ja että hoitoon pääsee, kun sitä tarvitsee. Ihmisen sairastuessa avun on oltava riittävän lähellä. Lähimmässä terveyskeskuksessa ja jonottamatta.

Omaishoitajien työ on usein raskasta, mutta arvokasta. Omaishoitajien tukipalveluiden tulee olla riittävät jaksamisen turvaamiseksi. Vanhusten kotihoidon ja kotisairaanhoidon riittävä mitoitus luo turvan kotona selviämiselle.

Palvelut ihminen edellä – Ei turhia muutoksia muutoksen vuoksi

Koska ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaisia tarpeita, pitää tarjolla olla eri vaihtoehtoja. Hyvin toimivat palvelut pitää säilyttää ja uusia tapoja tulee ottaa rohkeasti käyttöön. Varsinais-Suomen asukkaille pitää olla tarjolla sekä lähellä asiakasta löytyviä, että etänä saavutettavia palveluita.

Hoitoa ei pidä joutua vaatimaan – palveluiden laatua kehitettävä

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmana ovat pitkät jonot ja se, että palveluihin on vaikea päästä. Palvelut tulee tuoda asukkaiden luokse, jos asukkaat eivät pääse palvelun luokse ja ongelmiin pitää tarttua ennakoivasti. Terveyspalveluiden laatua tulee kehittää. Ennakoivat ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut ovat avainasia. Terveyspalveluiden saanti on turvattava kaikille.

Hoitoon pitää päästä oikea-aikaisesti. Ei ole tärkeää, tuottaako palvelun yksityinen tai julkinen taho. Sote-palveluita ei pystytä nykyresursseilla turvaamaan, tarvitsemme kolmatta ja yksityistä sektoria

Jotta ihminen ei jää ilman tarvitsemaansa palvelua tulee ottaa käyttöön kaikki keinot. Kannatan esimerkiksi palveluseteleiden laajempaa ja parempaa käyttöä. Varsinais-Suomesta löytyy uskomaton määrä osaamista, joka palvelee sen asukkaita. Järjestöt, yhdistykset ja yksityinen sektori pitää ottaa vahvasti mukaan palveluiden tarjoamiseen, kaikkien osaamista tarvitaan. Julkiset resurssit tulee ottaa tehokkaasti käyttöön ja kohdentaa paremmin. Ihmisten elämänlaatu parantuu nopealla hoidolla. 

Huolenpitoa osaavasta henkilöstöstä

Sinua hoitaa osaava ja motivoitunut henkilöstö! Sote- ja pelastusalan ammattilaisista on pulaa. Haluan, että hyvinvointialueet ovat kannustavia työpaikkoja, joihin halutaan tulla töihin ja joissa halutaan pysyä.   

Nykyaikaisessa johtamisessa luodaan kannustimia ja palkitaan ahkeruudesta. Uusia toimivia tapoja otetaan käyttöön, eikä tehdä kaikkea kuten ennen, jos se ei ole toiminut.  Työssä tärkeää on joustavuus, tehokkuus ja sitä tukeva moderni johtaminen. Tehdään fiksua työnjakoa: oikeat resurssit ja oikea osaaminen oikeaan paikkaan!  Ammattilaiset otetaan mukaan kehittämään omaa työtään. 

Vastuullista taloudenhoitoa – Rahat hoitoon ei hallintohimmeliin

Rahat on käytettävä ihmisten hoitoon, ei hallintoon. Hyvinvointialueesta uhkaa muodostua hallintohimmeli, jonne palveluihin tarkoitetut rahat katoavat hallintoon. Hallinnosta on siirrettävä voimavaroja suoraan ihmisten hoitoon ja lähipalveluihin. Asiakas eli ihminen on oltava keskiössä. Hyvinvointialueen tulee keskittyä palveluiden ja toimintojen toteuttamisessa perustehtäviinsä – sille kuulumattomia asioita ei tule toteuttaa verovaroin. Maakuntaveroa ei oteta käyttöön, koska se kiristää verotusta eikä takaa parempaa hoitoa. Hyvinvointialueen rahankäytön tulee olla läpinäkyvää ja avointa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi hyvinvointialue tulee nähdä myös laajempana mahdollisuutena alueen pk-yrityksille.  Hyvinvointialueen tavaroiden ja palveluiden hankintojen kilpailutuksissa tulee käydä vuoropuhelua maakunnallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kilpailutusten tulee olla sopivan kokoisia ja kevyitä, jotta pienilläkin yrityksillä on mahdollisuudet osallistua niihin.

Tietojärjestelmät tulee saada nopeasti koko Suomessa yhteensopiviksi. Jokaiselle hyvinvointialueelle ei voida luoda omia tietojärjestelmiä. Viiden ja puolen miljoonan asukkaan maalla ei ole varaa 22:teen eri tietojärjestelmään samoissa asioissa, sillä se on pois ihmisten hoidosta.

Turvataan ja kehitetään ensihoito- ja pelastuspalvelut

Harva varsinaissuomalainen on ensihoidon ja pelastustoimen vakioasiakas, mutta jokainen arvostaa, että nämä palvelut ovat nopeasti saatavilla, kun niitä tarvitsee. Ensihoidon ja pelastustoimen toimintavalmius varmistetaan riittävällä rahoituksella niin kaupungeissa, saaristossa kuin maaseudulla.

Resursseja on pystyttävä nostamaan ensihoidon- ja pelastustoimen osalta jatkossa, jotta niiden valmius kyetään pitämään riittävällä tasolla ajantasaisen riskianalyysin mukaisesti. Hyvinvointialuetta rakennettaessa on huolehdittava, etteivät pelastuspalvelut jää sosiaali- ja terveyspalvelujen varjoon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden yhteistyötä on mahdollista syventää, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti.

Turvataan sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset perustettavilla hyvinvointialueilla. Pelastustoimi huolehtii hyvinvointialueiden mahdollisuudesta ennakoida ja varautua poikkeustilanteisiin ja turvallisuusuhkiin yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Ensihoito- ja pelastushenkilöstön turvallisuus nostetaan työhyvinvoinnin keskiöön. Tunnustetaan, että pelastuspalveluiden tuottamalla ensivasteella on merkittävä vaikutus hoitoketjussa ja siirretään kokonaisuudessaan kiireellinen ensihoito osaksi pelastustoimea, jolloin palvelut ovat saman katon alla ja synergiaa saadaan ammattilaisten osaamisesta. Siirretään kiireetön ensihoito kokonaisuudessaan monituottajamallilla toteutettavaksi. 

Huolenpito on kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen juttu

Huolenpidon ketju ei saa katketa. Jos hyvinvoinnin edistäminen ei kunnassa toimi, niin lasku tulee hyvinvointialueelle. Kunnilla säilyvät edelleen hyvinvointia edistävät palvelut esim. liikunta, kulttuuri ja sivistys. Niillä on suora kytkös hyvinvointialueen palveluihin. Kannan huolta, että huolenpidon ketju ei katkea ja että hyvinvointipalvelut toteutetaan yhteistoiminnallisesti kuntien ja yhdistysten ja hyvinvointialueen kanssa.

 Turvallinen elämä kuuluu jokaiselle

Janne aso